Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, ar 2017. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Jaunie noteikumi paredz, ka visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jāreģistrējas pašvaldībā un jānodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām. 

Noteikumi attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, asenizācijas bedres), kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Pašvaldībām līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz reģistra izveidi, kā tas ir noteikts noteikumos.

Zemāk saraksts ar Pierīgas pašvaldībām, kurās jau pieņemti saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un uzskaiti:

Novads Noteikumu pieņemšanas datums Saite uz saistošajiem noteikumiem
Ādažu novads 27.11.2018Nr. 37/2018
Carnikavas novads 25.04.2018 Nr. SN/2018/10
Garkalnes novads 30.04.2019 Nr.31                  
Inčukalna novads Šeit
Ķekavas novads 13.03.2019 Nr.4/2019
Rīga 19.12.2018 Nr.66
Salaspils novads 29.03.2018 Nr.5/2018
Stopiņu novads 30.01.2019Nr.3/19


MK noteikumos izvirzītas prasības arī asenizatoriem, kas savāc un izved notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kā arī noteikti uzdevumi pašvaldībām organizēt minēto sistēmu reģistra izveidi, informēt iedzīvotājus par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī izdot saistošos noteikumus. 

SIA Lattransport šobrīd reģistrēts kā oficiālais asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sekojošās pašvaldībās:

Ādažu novads 

Carnikavas novads

Rīga

- Garkalnes novads

- Stopiņu novads

- Mārupes novads

- Salaspils novads

Pieteikums par asenizatora reģistrāciju iesniegts arī Ķekavas un Inčukalna novados.

     

 .